Ректор

Кафедра обліку та аудиту

 
 

Завідувач кафедри: МАРЕНИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА,
 доктор економічних наук, професор

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, к. 307, 307А, 302 (3 поверх)

Телефон:(057) 7-164-158

e-mail: oblikua7@gmail.com

 
 
Кафедра обліку та аудиту створена в 1999 році в Навчально-науковому інституті бізнесу і менеджменту. Засновником кафедри був доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Амбросов Володимир Якович. З 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Маренич Тетяна Григорівна.
 
До професорсько-викладацького складу кафедри обліку та аудиту входять 2 доктори економічних наук, професори, 7 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 кандидат економічних наук, старший викладач.

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

 
д.е.н., професор

к.е.н., старший викладач

к.е.н., доцент

 

 

 

к.е.н., доцент
 
к.е.н., доцент

 

 
к.е.н., доцент

к.е.н., доцент

 

к.е.н., доцент

к.е.н., доцент

 

 

На кафедрі викладається 41 дисципліна, а саме: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податкова система», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємства», «Статистика», «Фінансова статистика», «Страхування», «Банківська справа», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Бюджетна система», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Облік в галузях національної економіки та в суб’єктах малого підприємництва», «Управління ресурсами та витратами», «Економіка і фінанси підприємств», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Організація бухгалтерського обліку», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Звітність підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті», «Автоматизація бухгалтерського обліку», «Комплексні системи автоматизації обліку», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Стратегічний облік», «Методологія і організація наукових досліджень в обліку та аудиті», «Облік за міжнародними стандартами», «Аудит оподаткування підприємств», «Податковий контроль», «Фінансовий аудит», «Страхові послуги», «Облік у фермерських господарствах» для студентів економічних та управлінських напрямів та спеціальностей підготовки. Кафедра є випусковою для фахівців з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр».

 

На кафедрі активно здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації. До кафедри щорічно прикріплюється 2-3 аспіранти та 1-2 докторанти. За останні десять років підготовлено 17 кандидатів та 4 доктора економічних наук..

Щорічно викладачами кафедри обліку та аудиту публікується не менше 5 підручників, монографій, навчальних посібників, 40 статей у фахових виданнях. Викладачі кафедри активно приймають участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, в рік кількість виступів на яких сягає 50..

Головними напрямами наукових досліджень є теоретична і прикладна розробка напрямів ефективного функціонування підприємств аграрної сфери в ринкових умовах, економічного механізму їх стійкого розвитку. Кафедра забезпечує наукове супроводження підготовлених за участю її співробітників комплексних програм регіонального розвитку агропромислового виробництва та аграрного ринку. Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Т.Г. Маренич та кандидат економічних наук, доцент Литвинов А.І. є членами спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. З 2017 р. Маренич Т.Г. – голова спеціалізованої вченої ради ХНТУСГ. Викладачі кафедри є членами редакційних колегій Вісника ХНТУСГ, наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки», Міжнародного наукового електронного журналу «Agricultural and Resource Economics», інших фахових видань з економічних наук. Кафедра підтримує постійні творчі зв'язки з навчальними закладами Польщі, США, країн Центральної та Східної Азії.

Кафедра обліку та аудиту тісно співпрацює з редакціями газети «Все про бухгалтерський облік», журналів «Бізнес-інформ», «Економіка АПК», «Агроінком» та ін. Спільно з ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» ВКК «Баланс-Клуб» регулярно проводяться практичні семінари для головних бухгалтерів підприємств і організацій.

Кафедра обліку та аудиту виконує наукові розробки та обґрунтування для Харківської обласної державної адміністрації, Міністерства аграрної політики України, органів управління агропромисловим розвитком обласного та районного рівнів.

Значна увага приділяється виховній роботі. Викладачі кафедри є кураторами студентських груп. Під керівництвом викладачів кафедри обліку та аудиту студенти університету приймають активну участь в міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах та займають призові місця.

Випускники нашого університету, які здобули освітні ступені «Бакалавр» та «Магістр» з обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, не тільки володіють глибокими знаннями та навичками, широким фаховим кругозором, а й фактично не мають проблем з працевлаштуванням. Досвід свідчить, що навіть за умов напруженої ситуації на вітчизняному ринку праці, випускники облікової та фінансової спеціальностей нашого ЗВО успішно працевлаштовуються та працюють у фінансових установах, фіскальних органах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, сільськогосподарських і переробних підприємствах, сфері оптової торгівлі та транспортної логістики, аудиторсько-правового забезпечення, органах державного управління. Також не поодинокими є випадки кар’єрних успіхів наших випускників в банківській сфері та у інших сферах ринкової системи держави, в тому числі і віддалених від агропромислового виробництва. Певна частка випускників, володіючи необхідними знаннями та навичками, започатковують та успішно реалізують власні підприємницькі проекти. Запорукою вказаного є високий рівень теоретико-прикладної підготовки, збалансовані за вимогами працедавців навчальні плани, якісно організована практична підготовка майбутніх фахівців.