Ректор

Кафедра сільськогосподарських машин

Завідувач кафедри: ПАСТУХОВ Валерій Іванович,
доктор технічних наук, професор.
Адреса: 61050, Харків, Московський проспект, 45
Телефон:(057) 732-38-45
e-mail: kafedrashm@mail.ru

Сайт:  https://sgm.kh.ua/

 

Кафедра “Сільськогосподарські машини” заснована в період організації Харківського інституту механізації сільського господарства у 1930р. під керівництвом професора Алова Олександра Олексійовича. З 1932 до 1942 року кафедру очолював професор Крамаренко Л.П. під керівництвом якого проводились дослідження процесів різання стебел сільськогосподарських рослин, різальних апаратів жаток, вентиляторів очисток, стійкості ходу лемішних плугів. Професор Крамаренко Л.П. опублікував ряд фундаментальних робіт по теорії, конструкції і розрахунку сільськогосподарських машин, які стали основною літературою для підготовки інженерів сільськогосподарського виробництва.

 

В довоєнний період на кафедрі працювали Василенко І.Ф., який став професором, академіком ВАСГНІЛ, Жук Я.М., який пізніше очолив лабораторію збиральних машин ВІМа.

 

В повоєнні роки кафедру очолювали: доцент Лисовенко С.І. (1945-1950 рр.), доцент Рабинович М.Б. (1950-1953 рр.), доцент Головін Д.Д. (1953-1969 рр.).

 

В 1969-1974 рр. кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор Семенов О.М., признаний фахівець посівних машин. Під його керівництвом на кафедрі започаткований напрямок наукових досліджень – розробка теорії і робочих органів посівних машин.

 

В 1961 р. створена науково-дослідна лабораторія вібраційних зерноочисних машин. Організатором і першим науковим керівником її був доктор технічних наук, професор Петрусов О.Й.

 

Алов О.О.

       Алов Олександр Олексійович,  
професор.
       Очолював кафедру до 1935 р.

 

Крамаренко Леонід Петрович

  Крамаренко Леонід Петрович,
професор.
  Очолював кафедру 1935-1960 рр.

 

Петрусов Олександр Йосипович

  Петрусов Олександр Йосипович,
професор.
  Засновник лабораторії вібраційних
зерноочисних машин у 1961 р.

Семенов Олександр Миколайович

  Семенов Олександр Миколайович,
професор.
   Очолював кафедру 1969-1975 рр.

 

Заїка Петро Митрофанович

  Заїка Петро Митрофанович,
д.т.н., проф., акад. НААН.
  Очолював кафедру 1975-1987 рр.

 

Бакум Микола Васильович

  Бакум Микола Васильович,
професор.
   Очолював кафедру 1987-2010 рр.

 

 

Інтенсивний період діяльності лабораторії починається з 1972 року коли науковим керівником призначається заслужений діяч науки, доктор технічних наук, професор П.М.Заїка, який з 1975 року очолює і кафедру сільськогосподарських машин. Колектив викладачів, наукових співробітників лабораторії, аспірантів і студентів кафедри працює над проблемою розробки теорії і засобів розділення важкороздільних насіннєвих матеріалів на базі вібраційної техніки.

 

Під керівництвом академіка Заїки П.М. за цим напрямком сформована признана наукова школа, в якій сьогодні активно працюють доктори технічних наук Тіщенко Л.М., Завгородній О.І., Богомолов А.В.,кандидати технічних наук Бакум М.В., Козій О.Б., Лук’яненко В.М., Михайлов А.Д., Міняйло А.В. і багато інших науковців, аспірантів, магістрів і студентів.

 

З 1987 до 2011 р. кафедру очолював професор Бакум Микола Васильович, який продовжує розвиток наукового напрямку з вібросепарації та розвиває нові напрями наукових досліджень пов’язаних з розробкою і обґрунтуванням параметрів робочих органів ґрунтообробних машин та сівалок для висіву дрібнонасіннєвих культур.

 

З 2011 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Пастухов Валерій Іванович, який започаткував напрямок наукових досліджень, пов'язаний з розробкою нових технологій і технічних засобів у сільськогосподарській меліорації та овочівництві.

 

Колектив кафедри у 1973 році

Колектив кафедри у 1973 році

Колектив кафедри у 2010 році

Колектив кафедри у 2010 році

Колектив кафедри у 2014 році

Колектив кафедри у 2014 році

 

Кафедра має всі базові машини, які використовуються для комплексної механізації технологічних процесів в рослинництві України, 27 діючих лабораторних установок, сучасні персональні комп’ютери, відеокомплекс і бібліотеку відеофільмів по сучасній зарубіжній і вітчизняній техніці.

 

Кафедра веде навчальну роботу у всіх інститутах університету де читаються такі дисципліни: "Сільськогосподарські машини”, "Основи теорії і розрахунків робочих процесів сільськогосподарських і меліоративних машин”, "Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів”, "Машини та обладнання в рослинництві”, "Нові сільськогосподарські машини”, "Моделювання технологічних процесів і систем”, "Методи проектування сільськогосподарської техніки”, "Сільськогосподарські машини і знаряддя”, "Засоби механізації у сільському господарстві”, "Механізація технологічних процесів у рослиництві”, "Інтелектуальна власність”.

 

Колективом виконані фундаментальні дослідження з динаміки вібраційних насіннєочисних машин і теорії вібросепарації. Вивчені нові фізико-механічні властивості компонентів насіннєвих сумішей сільськогосподарських культур, встановлені оптимальні режими руху робочих органів вібраційних насіннєочисних машин на очищенні і сортуванні насіння з доводкою його до високих посівних кондицій.

 

Створені вібраційні насіннєочисні машини є пріоритетом викладачів, наукових співробітників і аспірантів лабораторії і кафедри. Розробки захищені більш чим трьомастами авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи.

 

Також на кафедрі виконуються наукові дослідження за напрямками:

 

- "Меліоративні і грунтообробні машини" - очолює д.т.н., професор Пастухов В.І.;

 

- "Машини для сепарації насіння" - очолює к.т.н., професор Бакум М.В.;

 

- "Посівні машини" - очолює д.т.н., професор Морозов І.В.

 

Кафедра сільськогосподарських машин

 

За матеріалами досліджень опубліковано біля двадцяти монографій і навчальних посібників, а також більше 700 наукових статтів в періодичній печаті і збірках наукових праць та більше 500 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. По даній актуальній тематиці захищені чотири докторських дисертації і більше тридцяти кандидатських дисертацій.

 

Рішенням конкурсної комісії Міністерства аграрної політики України від 9 квітня 2014 року кафедра «Сільськогосподарські машини» ХНТУСГ ім. П.Василенка визнана кращою випусковою кафедрою серед навчальних закладів Мінагрополітики України з напрямку 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».

 

 

 

 

 

У 2013 році кафедра посіла 3 місце в конкурсі надання якісних освітніх послуг серед кафедр нашого університету.

 

Кафедра сільськогосподарських машин