Секція технічного сервісу машин

Завідувач секції:   КОЗАЧЕНКО Олексій Васильович, доктор технічних наук, професор
Адреса: 61050, Харків, Московський проспект, 45, лабораторний корпус
Телефон:(057) 732-42-03
e-mail: kafedra_Temy@ukr.net

Кафедра  відноситься до навчально-наукового інституту технічного сервісу, вона заснована в травні 1995 року згідно наказу ректора Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства професора Євсюкова Тихона Павловича. З дня заснування кафедри її очолив випускник ХІМЕСГ Козаченко Олексій Васильович.

На кафедрі працює 8 викладачів, серед них 1 доктор технічних наук, професор Козаченко О.В., 4 кандидата технічних наук, доцента (Сорокін С.П., Романюк Г.С., Блезнюк О.В., Клімов П.М.), 1 старший викладач Блезнюк В.М., 2 асистенти (Шкрегаль О.М., Дзюба О.А.).


Професорсько-викладацький і допоміжний склад кафедри

На кафедрі навчаються 1 аспірант денної і 1 заочної форм навчання за спеціальністю: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. В структуру кафедри входять навчальні лабораторії: „Технічне обслуговування та діагностування сільськогосподарських машин”, „Діагностування агрегатів сільськогосподарських машин” і навчально-дослідна лабораторія з випробувань паливної апаратури дизельних двигунів.

Кожен рік на кафедрі проходять навчання понад 1250 студентів денної та близько 800 студентів заочної форм навчання за факультетами університету: технічного сервісу, механіко-технологічного, технізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

У процесі реформування і розвитку вищої освіти відповідно до вимог Болонської системи навчання, кафедра перейшла на ступеневу підготовку фахівців рівнів: бакалавр, спеціаліст та магістр. Для майбутніх фахівців викладаються такі навчальні дисципліни як: „Теорія технічної експлуатації сільськогосподарської техніки”, „Проектування технологічних процесів технічного обслуговування машин”, „Технічна експлуатація і обслуговування машин”, „Технічна діагностика”, „Методи визначення технічного стану машин”, „Технічний сервіс в АПК”, „Технічна інспекція”.

Кафедра є випускаючою на факультеті технічного сервісу, щорічно за профілем кафедри виконується до 50 дипломних проектів рівня „спеціаліст” і до 7 атестаційних робіт рівня „магістр”.


Проведення лабораторної роботи з дисципліни технічна діагностика (к.т.н., доцент Романюк Г.С.)

Колектив кафедри постійно проводить роботу з підвищення якості і рівня методичної літератури з дисциплін, що викладаються. За останні роки вийшли з друку: навчальні посібники з грифом Міністерства освіти України „Технічна експлуатація сільськогосподарської техніки” (автор Козаченко О.В.), „Практикум з технічної експлуатації сільськогосподарської техніки” (автори Козаченко О.В., Сичов І.П., Сорокін С.П. та ін.), „Практикум з технічної експлуатації і обслуговування машин” (автори Козаченко О.В., Блезнюк В.М., Блезнюк О.В.), „Властивості та якість паливно-мастильних матеріалів” (автори Антипенко А.М., Сорокін С.П., Поляшенко С.О.), „Технічна експлуатація машин АПК: теоретичні аспекти” (автори Козаченко О.В., Сорокін С.П., Блезнюк О.В., Шкрегаль О.М., Романченко В.М.), „Практикум з використання паливно-мастильних матеріалів” (автори Козаченко О.В., Сорокін С.П., Клімов П.М.). Видана монографія „Проблеми ресурсозбереження” (автор Козаченко О.В.). Кафедра приймала активну участь у розробці регіональних програм: „Концепція організації технічного сервісу АПК Харківського регіону”, „Рекомендації по організації збирання кукурудзи на зерно, соняшнику та цукрових буряків в умовах Харківської області”, „Рекомендації по раціональному використанню паливно-мастильних матеріалів сільгосппідприємствами Харківської області”.

Щорічно викладачі кафедри видають навчально-методичну літературу, наукові статті, патенти тощо. У 2008 – 2009 н.р. кафедрою видано: – 28 наукових статей; – 1 підручник; – 5 науково-методичних статті; – 17 методичних розробок; отримано – 1 патент; – 15 доповідей на наукових конференціях.


Заняття проводяться на натурних зразках сільськогосподарської техніки (ст. викладач Блезнюк В.М.)

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на підвищення ефективності та працездатності робочих органів сільськогосподарських машин та розробку засобів для технічного обслуговування і діагностування машин. У цьому напрямку слід відмітити плідну співпрацю кафедри з сільськогосподарськими підприємствами, інспекцією Дертехнагляду області, ВАТ „Тернопільський комбайновий завод”, ТОВ „Торгівельний дім „Донснаб”; ВАТ „Гідросила”; ВАТ „Червона зірка”; ВАТ „ХТЗ”; ННЦ „ІМЕСГ”.


При вивченні дисциплін використовується наочний матеріал (к.т.н., доцент Сорокін С.П.)

Показником рівня проведення наукових досліджень є захист кандидатських і докторських робіт співробітниками і аспірантами кафедри:
– 1998 р. Дюндик Сергій Михайлович захистив кандидатську дисертацію за темою: „Дослідження процесу очищення плоских решіт зерноочисних машин та обґрунтування параметрів очисників з комбінованими робочими органами”;
– 2000 р. Желєзняк Тетяна Олександрівна захистила кандидатську дисертацію за темою: „Підвищення функціональної здатності робочих органів бурякозбиральних машин”;
– 2004 р. Романюк Григорій Семенович захистив кандидатську дисертацію за темою: „Розробка засобів та обґрунтування параметрів процесу локального внесення в ґрунт сипучих мінеральних добрив”;
– 2006 р. Козаченко Олексій Васильович захистив докторську дисертацію за темою: „Ресурсозбереження в сільськогосподарських агрегатах при виконанні технологічних операцій у рослинництві”;
– 2007 р. Блезнюк Олег Володимирович захистив кандидатську дисертацію за темою: „Обґрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків викопуючого пристрою коренезбиральної машини”;
– 2008 р. Клімов Павло Миколайович захистив кандидатську дисертацію за темою: „Оценка и контроль технического состояния трансмиссии машинно-тракторных агрегатов путем вибродиагностирования”;
– 2008 р. Романченко Володимир Миколайович захистив кандидатську дисертацію за темою: „Обґрунтування параметрів процесу і розробка механізму копіювання гичкозбиральної машини”.


При виконанні розрахункових робіт передбачено використання комп’ютерної техніки (к.т.н., доцент Блезнюк О.В.)

крегаль Олександр Миколайович працює над кандидатською роботою на тему: „Обґрунтування параметрів і підвищення ефективності робочих органів культиваторів”. Дзюба Олег Анатолійович працює над кандидатською роботою на тему: „Розробка і обґрунтування параметрів пристрою для фракційного розділення бульб картоплі”. За плідну роботу викладачі кафедри були нагороджені: Козаченко Олексій Васильович – „Відмінник науки і освіти ІІІ ступеня України”, „Відмінник технічної служби України”; Сорокін Сергій Петрович – „Відмінник освіти України”, „Відмінник технічної служби України”; Клімов Павло Миколайович – „Знак Пошани” – міністерства АПК; Блезнюк Володимир Миколайович – „Відмінник технічної служби України”.